WARUNKI DOSTAW, SPRZEDAŻY, PŁATNOŚCI FIRMY SŁODKIE UPOMINKI

Definicje: Warunki Dostaw = Warunki Dostaw , Sprzedaży , Płatności firmy Słodkie Upominki
SU = Słodkie Upominki Materiały Produkcyjne = know-how, projekty, ilustracje, presety, makiety, wizualizacje, wzory, próbki, formularze, rysunki, klisze, matryce drukarskie, wykrojniki, formy i inne niezbędne narzędzia, potrzebne do produkcji wyrobów

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsze Warunki Dostaw mają zastosowanie do wszystkich dostaw realizowanych przez SU. Warunki sporne lub warunki
Zamawiającego, które odbiegają od Warunków Dostaw nie są uznawane, chyba, że ich ważność została potwierdzona i zaakceptowana w formie pisemnej.
2. Wszystkie dodatkowe ustalenia między SU a Zamawiającym, podjęte w celu ułatwienia realizacji zawartej umowy, wymagają formy pisemnej. 3. SU zastrzega sobie prawo do używania wyrobów wyprodukowanych na zamówienie klienta, jako wzorów do wykorzystania we
własnych działaniach promocyjnych, a w szczególności w katalogach, na wystawach i targach.

II. OFERTY I CENY

1. Wszystkie elementy oferty są ważne przez 14 dni od daty sporządzenia, o ile termin ten nie został określony odmiennie. Zamówienie Zamawiającego jest dla SU wiążące od momentu Potwierdzenie Przyjęcia zamówienia do realizacji, a co następuje w
formie pisemnej. Dotyczy to również wszelkich załączników, dodatków, uzupełnień, zmian, projektów, presetów, szkiców, rysunków, wymiarów, gramatury, kolorów, smaków, planowanych terminów realizacji.
2. Wszystkie podane w ofertach ceny zostały ustalone loco magazyn SU, Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 H, w opakowaniu
standardowym wykonanym z 3-warstwowej tektury.
3. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu, logistyki, przygotowania do wysyłki wg rozdzielników itp. W przypadku
zastosowania innych, niestandardowych opakowań, do ceny wyrobów zostanie doliczony ich koszt. Pakowanie zamówionych
produktów w indywidualne, pojedyncze opakowania podnosi koszt jednostkowy od 6 do 12 zł netto w zależności od rodzaju
produktu i wielkości zamówienia. Przygotowanie wysyłek na podstawie indywidualnych rozdzielników podnosi koszt jednego
indywidualnie zaadresowanego opakowania od 4 do 6 zł netto w zależności od stopnia komplikacji operacji logistycznej.
Indywidualne rozdzielniki muszą zostać przekazane najpóźniej 10 dni roboczych przed planowaną realizacją zamówienia. Wiążącą
ofertę na dodatkowe czynności związane z indywidualnym przygotowaniem wysyłki przygotujemy w oparciu o otrzymane
precyzyjne wytyczne.

III. MATERIAŁY PRODUKCYJNE

1. Wszystkie powstałe w firmie SU materiały produkcyjne pozostają jego własnością i objęte są jego prawami autorskimi. Dotyczy to również sytuacji, gdy Zamawiający przyczynił się finansowo do ich wykonania. Materiały produkcyjne przechowywane są w SU przez 1 rok od daty powstania przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku zlecenia wykonania zamówienia przez Zamawiającego w innej firmie niż SU, w oparciu o materiały graficzne wykonane przez SU (projekty, próbki, makiety lub inne tego typu prace) Zamawiający zapłaci SU karę umowną w wysokości 20% wartości niezłożonego zamówienia. SU zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.
3. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie produktów wykonanych na jego zlecenie do działalności informacyjno-marketingowej SU.

IV. TECHNIKI DRUKU:

1. Stosowane techniki druku:
• flexo (do opakowań foliowych, papierowych, aluminium i laminatów),
• tampodruk (druk na opakowaniach metalowych i z tworzyw sztucznych),
• druk cyfrowy (druk na papierze, opakowaniach metalowych i z tworzyw sztucznych),
• offset (druk na papierze, kartonie i tekturze),
• termodruk (na papierze i kartonie),
• grawerowanie laserowe (na opakowaniach metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych).
2. Całkowita wierność skali Pantone dotyczy wyłącznie druku na białym, kredowanym papierze. Różnice w tonacji lub odcieniu koloru wynikające ze specyfiki podłoża i technologii druku nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.
3. Dla zastosowania skali Pantone Zamawiający zobowiązany jest wskazać numer koloru; w przypadku druku w technologii CMYK, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć SU proof produkcyjny w terminie do 3 dni roboczych od daty akceptacji projektu przez Zamawiającego.
4. W przypadku niedostarczenia proof, projekt dostarczony inną drogą (email, wydruk ze zwykłej drukarki itp.) uznawany jest za zaakceptowany przez Zamawiającego i zlecany do produkcji a ewentualne odstępstwa od projektu nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.
5. Akceptacja projektu przez Zamawiającego uznawana jest za ostateczne potwierdzenie projektu i skutkuje zleceniem zamówienia do produkcji. Wprowadzenie zmian w późniejszym terminie nie jest możliwe.

V. OZNACZENIA NA OPAKOWANIACH:

1. Na opakowaniu- zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności- umieszczane są następujące informacje:
• nazwa środka spożywczego,
• wykaz składników,
• informacje o substancjach wywołujących alergie lub nietolerancje,
• ilość netto żywności,
• datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia,
• wszelkie specjalne warunki przechowywania lub użycia,
• informacje o wartości odżywczej,
• nazwa i adres producenta lub podmiotu wprowadzającego towar do obrotu Słodkie Upominki ul. Chełmżyńska 180 H
04-464 Warszawa tel./fax (22) 647 90 00
www.slodkieupominki.pl 2. O ile SU występuje jako paczkujący na zlecenie w rozumieniu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o towarach paczkowanych, SU przejmuje odpowiedzialność za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli wewnętrznej ilości towaru
paczkowanego.

VI. ZAWARCIE UMOWY

1. Warunkiem zawarcia umowy jest skuteczne przekazanie do SU pisemnego, podpisanego czytelnie i z pieczęcią firmową zamówienia, zawierającego klauzulę o treści: „Akceptuję znane mi Warunki Dostaw, Sprzedaży i Płatności firmy Słodkie Upominki”.
2. Warunkiem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez SU przyjęcia zamówienia do realizacji, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy i następuje w formie pisemnej na formularzu SU. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przekazywane jest Zamawiającemu za pośrednictwem e-mail lub faksu.

VI A. REALIZACJA UMOWY

1. Warunkiem skierowania umowy do realizacji, o ile nie postanowiono inaczej, jest dokonanie przez Zamawiającego na podstawie
faktury pro-forma, przedpłaty w wysokości 45% wartości brutto (w przypadku eksportu przedpłaty 100%) w terminie 4 dni roboczych od momentu otrzymania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Przez wpłatę rozumie się uznanie rachunku SU. 2. Warunkiem skierowania umowy do realizacji jest przekazanie do SU na nośniku magnetycznym lub e-mailem- projektu graficznego nadruku (lub materiałów do jego przygotowania), wykonanego w jednym z następujących programów: Corel Draw
(rozszerzenie *.cdr), Adobe Ilustrator (rozszerzenie *. ai, *.eps). W przypadku zdjęć wymagany jest format Adobe Photoshop (*.psd, *.tif, *.eps) w żądanej wielkości o rozdzielczości 300 dpi, CMYK.
3. Warunkiem skierowania umowy do realizacji jest zaakceptowanie przez Zamawiającego ostatecznej wersji projektu graficznego
druku.
4. Dla skierowania umowy do realizacji muszą zostać spełnione wszystkie warunki bez wyjątku.

VII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja zamówienia następuje w terminie do 4 tygodni od złożenia zamówienia i akceptacji ostatecznej wersji projektów
chyba, że zamówienie zostało przyjęte przez SU do realizacji w innym, określonym pisemnie terminie.
2. Z uwagi na specyfikę produkcji maszynowej, SU zastrzega sobie prawo do odchyleń w ilości produkowanych wyrobów. Zamówienie uważa się za zrealizowane w całości w przypadku dostarczenia Zamawiającemu produktów masowych w ilości
różniącej się od zamówionej (poniżej lub powyżej) do 5%. W przypadku innych produktów w ilości różniącej się od zamówionej (poniżej lub powyżej) do 2%.
W każdym przypadku faktura sprzedaży zostanie wystawiona na ilości rzeczywiście dostarczone.
3. SU zastrzega sobie prawo do niewykonania zamówienia w przypadku nieterminowego lub nieprawidłowego wykonania Zobowiązań umownych przez Zamawiającego.
Wszelkie wymienione w umowie daty i terminy mogą ulec zmianie, chyba, że inaczej uzgodniono w umowie.
4. SU zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany kształtów, smaków, odchyleń w odcieniu koloru produktu, jak i zmiany wielkości dostawy pod warunkiem, że nie powoduje to znacznej zmiany istoty zamówionego towaru i zmiany uznane zostały za
dopuszczalne przez Zamawiającego.
5. SU nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zakresie dostaw (nawet, jeśli daty i terminy zostały wcześniej uzgodnione z
Zamawiającym), które nastąpiły w wyniku działania siły wyższej, zdarzeń, które poważnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie dostawy, w tym trudnych warunków pogodowych, trudności w uzyskaniu surowców, awarie, strajki, braki w dostawach mediów, nakazy urzędowe, nawet, jeśli występują one u kooperantów SU.
6. SU zastrzega sobie prawo do odroczenia realizacji zlecenia, jeśli jego wykonanie napotyka na przeszkody opisane powyżej lub do odstąpienia od wykonania zlecenia w całości.
7. Firma SU gwarantuje deklarowany przez siebie minimalny okres przydatności do spożycia tylko wtedy, gdy nabyte towary są
odpowiednio przechowywane przez Zamawiającego.
8. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą bezpośredniego odbioru przez Zamawiającego lub z chwilą nadania towaru przez
SU do przewozu.
9. Przedmiot sprzedaży pozostaje własnością SU do czasu otrzymania całkowitej umówionej zapłaty za towar.

VIII. TERMINY I ZASADY DOSTAW

1. Dostawy są realizowane po zaksięgowaniu pozostałych 55% wartości faktury brutto na rachunku SU, o ile umowa nie stanowi inaczej.
2. Odbiór towaru następuje z magazynu SU na koszt Zamawiającego. 3. Na zlecenie Zamawiającego, na jego koszt i ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, firma SU wysyła dostawę za pośrednictwem
firm kurierskich lub innymi środkami transportu. 4. Z chwilą wydania zamówionego towaru z magazynu, SU nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania bądź zaniechania wspomnianych firm transportujących.
5. Niektóre produkty oferowane przez SU wymagają transportu np. na paletach, w samochodach chłodniach itp. O tego typu specyfice przewozu Zamawiający zostanie uprzednio poinformowany przez SU.
6. Na wyraźne pisemne zlecenie, na koszt i ryzyko Zamawiającego towar może zostać wysłany bez palet lub samochodami bez
zabezpieczeń termicznych. Towar tak transportowany nie podlega w żadnym zakresie reklamacji u SU.
7. W przypadku realizacji wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z
regulaminem świadczenia usług zaangażowanej firmy. 8. W przypadku wystąpienia uszkodzenia przesyłki w transporcie Zamawiający jest standardowo zobowiązany do:
• sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki w formie pisemnej,
• wykonania zdjęć uszkodzonej przesyłki,
• przesłania pisemnego powiadomienia o zaistniałej sytuacji do SU w terminie do 3 dni roboczych od daty odebrania
przesyłki.

IX. REKLAMACJE

1. Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie w przypadku zgłoszenia firmie SU ich wystąpienia na piśmie wraz z podaniem numeru partii reklamowanego produktu, widocznej na opakowaniu zbiorczym, w ciągu 7 dni od daty dostarczenia towaru bezpośrednio
przez SU lub 10 dni od wydania dostawy zewnętrznej firmie transportowej.

2. W przypadku reklamacji jakościowej, do jej rozpatrzenia niezbędne jest dostarczenie do siedziby SU wadliwego towaru na koszt
Zamawiającego. W przypadku uznania reklamacji, koszt ten zostanie Zamawiającemu zrefundowany.
3. Reklamacje dotyczące towaru z nadrukiem wykonanym poza firmą SU lub dotyczące szkód powstałych w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru, bądź niewłaściwym przechowywaniem, nie będą uwzględniane przez SU.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SU

1. Firma SU zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nie zrealizowania przez
Zamawiającego w terminie warunków Umowy, a także wstrzymania płatności, złożenia wobec przedsiębiorstwa Zamawiającego wniosku o upadłość, bądź rozwiązania przedsiębiorstwa Zamawiającego.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn niezawinionych przez SU, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na jego rzecz kary umownej w wysokości 70% wartości zamówienia brutto.
3. W przypadku wystąpienia szkody po stronie Zamawiającego, powstałej wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania
przez SU zawartej umowy dostaw, SU ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę, jednak odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód rzeczywistych i wynosi nie więcej niż 10 % wartości zamówienia brutto.

XI. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Jeżeli w terminie 30 dni od zaistnienia spór nie zostanie rozwiązany ugodowo, Strony poddadzą jego rozstrzygnięcie sądowi
powszechnemu w Warszawie.

WARUNKI DOSTAW, SPRZEDAŻY, PŁATNOŚCI FIRMY SŁODKIE UPOMINKI (7 pobrań)