WARUNKI DOSTAW, SPRZEDAŻY, PŁATNOŚCI FIRMY SŁODKIE UPOMINKI - Słodkie Upominki

WARUNKI DOSTAW, SPRZEDAŻY, PŁATNOŚCI FIRMY SŁODKIE UPOMINKI

Definicje:

Warunki Dostaw – Warunki Dostaw, Sprzedaży i Płatności firmy Słodkie Upominki

SU – Słodkie Upominki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Materiały produkcyjne – know-how, projekty, ilustracje, presety, makiety, wizualizacje, wzory, próbki, formularze, rysunki, klisze, matryce drukarskie, wykrojniki, formy i inne niezbędne narzędzia, potrzebne do produkcji wyrobów

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsze Warunki Dostaw mają zastosowanie do wszystkich zamówień realizowanych przez SU i zastępują wszelkie inne warunki Zamawiającego, o ile warunki Zamawiającego nie zostały potwierdzone i zaakceptowane przez SU w formie pisemnej.

2. Wszystkie dodatkowe ustalenia między SU a Zamawiającym, podjęte w celu realizacji zawartej umowy, wymagają formy pisemnej.

3. SU zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyrobów, wyprodukowanych dla Zamawiającego, w charakterze wzorów, do własnych działań promocyjnych, w szczególności w katalogach, na stronach www, na wystawach i targach, a Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie produktów, wykonanych na jego zlecenie, do działalności informacyjno-marketingowej SU.

II. OFERTY I CENY

1. Wszystkie elementy oferty są ważne przez 14 dni od daty sporządzenia, o ile termin ten nie został określony odmiennie.

2. Wszystkie ceny zostały ustalone loco magazyn SU, Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 H, w opakowaniu standardowym, wykonanym z 3-warstwowej tektury.

3. Ceny nie zawierają kosztów transportu, logistyki, przygotowania do wysyłki według rozdzielników itp. W przypadku zastosowania innych, niestandardowych opakowań, do ceny wyrobów zostanie doliczony ich koszt. Pakowanie zamówionych produktów w indywidualne, pojedyncze opakowania podnosi koszt jednostkowy od 6 do 12 zł netto, w zależności od rodzaju produktu i wielkości zamówienia. Przygotowanie wysyłek na podstawie indywidualnych rozdzielników podnosi koszt jednego indywidualnie zaadresowanego opakowania od 4 do 6 zł netto, w zależności od stopnia komplikacji operacji logistycznej. Indywidualne rozdzielniki muszą zostać przekazane najpóźniej 10 dni roboczych przed planowaną realizacją zamówienia. Wiążącą ofertę na dodatkowe czynności związane z indywidualnym przygotowaniem wysyłki przygotujemy w oparciu o otrzymane precyzyjne wytyczne.

4. Zamówienie Zamawiającego jest wiążące dla SU od momentu Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia do Realizacji przez SU w formie pisemnej. Dotyczy to również wszelkich załączników, dodatków, uzupełnień, zmian, projektów, presetów, szkiców, rysunków, wymiarów, gramatury, kolorów, smaków, planowanych terminów realizacji.

III. MATERIAŁY PRODUKCYJNE

1. Wszystkie powstałe w SU Materiały Produkcyjne pozostają jej własnością i objęte są jej prawami autorskimi, również w sytuacji, gdy Zamawiający partycypował w kosztach ich wykonania. Materiały Produkcyjne przechowywane są przez SU przez rok od daty wyprodukowania przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku zlecenia wykonania zamówienia przez Zamawiającego w innej firmie niż SU, w oparciu o Materiały Produkcyjne SU lub materiały graficzne wykonane przez SU (presety, projekty, próbki, makiety itp.), Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty SU kary umownej w wysokości 50% wartości ww. zamówienia. SU zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

IV. TECHNIKI DRUKU:

1. Stosowane w firmie SU techniki druku, to:

▪ flexo (do opakowań foliowych, papierowych, aluminium i laminatów),

▪ tampodruk (druk na metalowych i opakowaniach z tworzyw sztucznych),

▪ druk cyfrowy (druk na papierze, opakowaniach metalowych, drewnianych i opakowaniach z tworzyw sztucznych),

▪ offset (druk na papierze, kartonie i tekturze),

▪ termodruk (na papierze i kartonie),

▪ grawerowanie laserowe (na opakowaniach metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych).

2. Dla zastosowania skali Pantone Zamawiający zobowiązany jest wskazać numer koloru. Całkowita wierność skali Pantone dotyczy wyłącznie druku na białym, kredowanym papierze. Różnice w tonacji lub odcieniu koloru wynikające ze specyfiki podłoża i technologii druku nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.

3. W przypadku druku w technologii CMYK, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć SU proof produkcyjny w terminie do 3 dni roboczych od daty akceptacji projektu przez Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego proofu, uznaje się, że projekt dostarczony inną drogą (email, wydruk ze zwykłej drukarki itp.) został zaakceptowany przez Zamawiającego, a ewentualne odstępstwa od projektu nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.

4. SU akceptuje projekty graficzne nadruku (lub materiały do jego przygotowania) – przekazane na nośniku magnetycznym lub pocztą e-mail – przygotowane w jednym z następujących programów: Corel Draw (*.cdr), Adobe Ilustrator (*. ai, *.eps). W przypadku zdjęć wymagany jest format Adobe Photoshop (*.psd, *.tif, *.eps) w żądanej wielkości o rozdzielczości 300 dpi, CMYK.

V. OZNACZENIA NA OPAKOWANIACH:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, na opakowaniu umieszcza się następujące informacje:

▪ nazwę środka spożywczego,

▪ wykaz składników,

▪ informacje o substancjach wywołujących alergie lub nietolerancje,

▪ ilość netto żywności,

▪ datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia,

▪ wszelkie specjalne warunki przechowywania lub użycia,

▪ informacje o wartości odżywczej,

▪ nazwę i adres producenta lub podmiotu wprowadzającego towar do obrotu

Słodkie Upominki Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Chełmżyńska 180 H

04-464 Warszawa tel. (22) 647 90 00 www.slodkieupominki.pl

2. Zamawiający przejmuje wszelkie zobowiązania wynikające z Aktu Verpack V Regulation oraz Aktu Verpack G Act dotyczące materiałów opakowaniowych w zakresie produktów zakupionych od SU, a wprowadzonych na rynek niemiecki. Oferta SU jest ofertą ex works i w momencie wysyłki lub odbioru zamówienia z magazynu SU, SU nie ponosi odpowiedzialności za produkt.

VI. ZAWARCIE UMOWY

1. Warunkiem zawarcia umowy jest łączne spełnienie następujących warunków:

▪ skuteczne przekazanie SU podpisanego i opatrzonego pieczęcią firmy zamówienia na piśmie, zawierającego klauzulę o treści: „Akceptuję znane mi Warunki Dostaw, Sprzedaży i Płatności firmy Słodkie Upominki”; za zamówienie uważa się wypełniony we wszystkich polach formularz dostępny pod adresem: https://www.slodkieupominki.pl/formularz-zamowienia,

▪ potwierdzenie przez SU przyjęcia zamówienia do realizacji w formie pisemnej na formularzu SU; potwierdzenie to przekazywane jest Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia i akceptacji projektu graficznego.

2. Termin realizacji zamówienia określony wstępnie przez pracownika Działu Handlowego stanowi jedynie termin orientacyjny, wiążący termin realizacji, loco magazyn SU, zostanie przekazany Zamawiającemu przez Dział Realizacji SU w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia Do Realizacji, o którym mowa powyżej.

VII. REALIZACJA UMOWY

Warunkiem skierowania umowy do realizacji, o ile nie postanowiono inaczej na piśmie, jest łączne spełnienie następujących warunków:

▪ dokonanie przez Zamawiającego, na podstawie faktury pro-forma, przedpłaty w wysokości 45% wartości brutto zamówienia (w przypadku eksportu przedpłaty 100%), w terminie 4 dni od momentu wysłania przez SU Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia do Realizacji; przez wpłatę rozumie się uznanie rachunku bankowego SU,

▪ zaakceptowanie przez Zamawiającego ostatecznej wersji projektu graficznego nadruku; akceptacja projektu przez Zamawiającego uznawana jest za ostateczne potwierdzenie projektu i skutkuje zleceniem zamówienia do produkcji, wprowadzenie zmian w późniejszym terminie nie jest możliwe.

VIII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. O ile w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia do Realizacji nie określono innego terminu, realizacja zamówienia następuje w terminie do 4 tygodni liczonym od przekazania SU zamówienia, zgodnie z pkt. VI Warunków, i akceptacji przez Zamawiającego ostatecznej wersji projektu nadruku.

2. Z uwagi na specyfikę produkcji maszynowej, SU zastrzega sobie prawo do różnic w ilości wyprodukowanych wyrobów w stosunku do formularza zamówienia Zamawiającego. Zamówienie uważa się za zrealizowane w całości w przypadku wyprodukowania wyrobów masowych w ilości różniącej się od zamówionej +/- 5%. W przypadku innych wyrobów, w ilości różniącej się od zamówionej +/- 2%. W każdym przypadku faktura sprzedaży zostanie wystawiona na ilości rzeczywiście wyprodukowane.

3. SU zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany kształtów, smaków, odchyleń w odcieniu koloru produktu, jak i zmiany wielkości wyprodukowanego zamówienia – ponad ilości określone w ust. 2 – pod warunkiem, że nie powoduje to znacznej zmiany istoty zamówionego towaru.

4. SU nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień, które nastąpiły w wyniku: działania siły wyższej, zdarzeń, które poważnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie dostawy, w tym trudnych warunków pogodowych, trudności w uzyskaniu surowców, awarii, strajków, braków w dostawach mediów, nakazów urzędowych, nawet, jeśli występują one u kooperantów SU.

5. SU zastrzega sobie prawo do odroczenia realizacji zlecenia, jeśli jego wykonanie napotyka na przeszkody opisane powyżej lub do odstąpienia od wykonania zamówienia w całości.

6. SU zastrzega sobie prawo do niezrealizowania lub wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku nieterminowego lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań umownych przez Zamawiającego. Określony w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia do Realizacji termin jest wiążący dla SU, tylko w przypadku spełnienia przez Zamawiającego w terminie obowiązków wynikających z umowy.

7. SU gwarantuje deklarowany przez siebie minimalny okres przydatności do spożycia tylko wtedy, gdy nabyte towary są odpowiednio transportowane i przechowywane przez Zamawiającego.

8. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą bezpośredniego odbioru przez Zamawiającego lub z chwilą nadania towaru przez SU do przewozu.

9. Przedmiot sprzedaży pozostaje własnością SU do czasu otrzymania całkowitej umówionej zapłaty za towar.

IX. TERMINY I ZASADY DOSTAW

1. Wysyłki są realizowane po zaksięgowaniu całej wartości zamówienia brutto na rachunku SU, o ile umowa nie stanowi inaczej.

2. Odbiór towaru następuje z magazynu SU, na koszt Zamawiającego, pod adresem: Słodkie Upominki Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180 H, 04-464 Warszawa.

3. Na zlecenie Zamawiającego, na jego koszt i ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, firma SU wysyła zamówienie za pośrednictwem firm kurierskich lub innymi środkami transportu. Na zlecenie i koszt Zamawiającego, firma SU może wysłać zamówiony towar transportem ubezpieczonym.

4. W przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej, Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług zaangażowanej firmy.

5. Zgodnie z regulaminami firm kurierskich, w przypadku wysyłki towaru na palecie, przewoźnik zobowiązany jest do dostawy towaru do siedziby adresata. Przewoźnik nie ma obowiązku wniesienia towaru. Usługa wniesienia towaru jest dodatkowo płatna i dostępna jedynie dla wybranych lokalizacji. Wiążącą ofertę na dodatkowe czynności związane z dostawą przygotujemy w oparciu o otrzymane od Zamawiającego wytyczne.

6. W przypadku wystąpienia uszkodzenia przesyłki w transporcie, Zamawiający jest standardowo zobowiązany do:

▪ sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki w formie pisemnej,

▪ wykonania zdjęć uszkodzonej przesyłki,

▪ przesłania pisemnego powiadomienia o zaistniałej sytuacji do SU w terminie do 3 dni od daty odebrania przesyłki.

7. Odbiór osobisty towaru jest możliwy, po wcześniejszym uzgodnieniu, w dni powszednie, w godzinach: 15:00- 17:00.

8. W przypadku odbioru towaru przez firmę zewnętrzną, która nie wystawia listu przewozowego ani innego dokumentu potwierdzającego odbiór, wymagana jest wcześniejsza awizacja wysłana przez Zamawiającego pocztą email na adres: lub ; awizacja musi potwierdzać dane kierowcy i numer rejestracyjny samochodu.

9. Z chwilą wydania zamówionego towaru z magazynu, SU nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania bądź zaniechania ww. firm transportujących.

10. Niektóre produkty oferowane przez SU wymagają specyficznego transportu, w szczególności na paletach lub w samochodach-chłodniach. O tego typu specyfice przewozu Zamawiający zostanie uprzednio poinformowany przez SU.

11. Na wyraźne pisemne zlecenie, na koszt i ryzyko Zamawiającego, towar może zostać wysłany bez palet, w paczkach lub samochodami bez zabezpieczeń termicznych. Tak przewożone produkty nie podlegają w żadnym zakresie reklamacji w SU.

X. REKLAMACJE

1. Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie w przypadku zgłoszenia ich firmie SU na piśmie, wraz z podaniem numeru partii reklamowanego produktu widocznej na opakowaniu zbiorczym, w ciągu 7 dni od daty dostarczenia towaru bezpośrednio przez SU lub wydania zamówionego towaru zewnętrznej firmie transportowej.

2. W przypadku reklamacji jakościowej, do jej rozpatrzenia niezbędne jest dostarczenie do siedziby SU wadliwego towaru, na koszt Zamawiającego. W przypadku uznania reklamacji, koszt ten zostanie Zamawiającemu zrefundowany.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, SU ma prawo usunąć wadę lub wymienić towar na wolny od wad w rozsądnym terminie. SU może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

4. W przypadku wadliwości części zamówienia, postanowienia ust. 3 stosuje się tylko do części wadliwej. W pozostałym zakresie zamówienie uznaje się za zrealizowane prawidłowo.

5. Reklamacje dotyczące: towaru z nadrukiem wykonanym poza firmą SU, szkód powstałych w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru lub niewłaściwym przechowywaniem po opuszczeniu magazynu SU, nie będą uwzględniane.

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SU

1. SU zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego w terminie warunków Umowy, a także wstrzymania płatności, złożenia wobec przedsiębiorstwa Zamawiającego wniosku o upadłość bądź rozwiązania przedsiębiorstwa Zamawiającego.

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn niezawinionych przez SU, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty, na rzecz SU, kary umownej w wysokości 70% wartości zamówienia brutto.

3. W przypadku wystąpienia szkody po stronie Zamawiającego, powstałej wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez SU zawartej umowy dostaw, SU ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę, jednak odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód rzeczywistych i wynosi nie więcej niż 10 % wartości zamówienia brutto.

XII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Jeżeli w terminie 30 dni od zaistnienia spór nie zostanie rozwiązany ugodowo, Strony poddadzą jego rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu w Warszawie.

 

WARUNKI DOSTAW, SPRZEDAŻY, PŁATNOŚCI FIRMY SŁODKIE UPOMINKI